Катедра за општу електротехнику и електронику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта SDPKET
Основе електронике - ОЕ
Назив предмета: Основе електронике - ОЕ
Студијски програм: ОАС ЕРИ, ОАС Мех, ОАС ИТ, ИАС ТИ
Наставник: Предраг Б. Петровић, кабинет : 227 , тел: 032/302-748, консултације понедељак: 12.30-14.30
Сарадник: Михајло Татовић, кабинет : 126 , тел: 032/302-736, консултације среда: 10:00 - 13:00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

О предмету​

Циљ предмета 

Упознавање са основним поjмовима из физике полупроводника. Детаљно упознавање са начином рада основних електронских компоненти као што су диоде, биполарни транзистори, ФЕТ транзистори и МОСФЕТ транзистори.


Исход предмета

Овладавање техником анализе и проjектовања простих електронских кола са основним електронским компонентама.


Садржај предмета

Теоријска настава

Увод. Електрична своjства материjа. Носиоци наелектрисања у полупроводнику. Провођење струjе у полупроводнику. ПН споj. ПН споj без спољашње поларизациjе. Директно поларисан ПН споj. Инверзно поларисан ПН споj. Капацитивност ПН споjа. Напонски пробоj ПН споjа. Диода као елемент кола. Модел диоде. Анализа кола са диодама. Елементарне примене диоде. Рад диоде при истовременоj побуди jедносмерним и променљивим напоном. Ценерова диода. Биполарни транзистори (БЈТ). Статичке карактеристике транзистора. Поларизациjа транзистора. Радна права и радна тачка транзистора.Поларизациjа транзистора са jедном батериjом. Поларизациjа транзистора коjа обезбеђуjе температурну стабилност. Еквивалентно коло транзистора за мале сигнале. Степен са заjедничким емитером. Режими рада транзистора. Поларизациjа са отпорницима малих отпорности. Струjна огледала. Транзистори са ефектом поља (ФЕТ транзистори). Статичке карактеристике ФЕТ транзистора. Поларизациjа ФЕТ транзистора. Режими рада ФЕТ трансистора. Еквивалентно коло ФЕТ транзистора за мале сигнале. МОСФЕТ транзистори. МОСФЕТ са уграђеним каналом. МОСФЕТ са индукованим каналом. Режими рада МОСФЕТ транзистора Поларизациjа МОСФЕТ транзистора. Радна права и радна тачка МОСФЕТ транзистора. Еквивалентно коло МОСФЕТ транзистора.

За студенте​

Обавештења


Лабораторијске вежбе: