Катедра за општу електротехнику и електронику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта SDPKET
Аутоматско управљање - АУ
Назив предмета: Аутоматско управљање - АУ
Студијски програм: ОАС ЕРИ, ОАС Мех, ОАС ИТ
Наставник: Аленка М. Миловановић,, кабинет : 120 , тел: 032/302-739, консултације среда: 10:00 - 12:00
Сарадник: Сања Антић, кабинет : 220 , тел: 032/302-720, консултације пон: 12:30-14:30
Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

О предмету​

Циљ предмета 

Упознавање са методама и техникама анлизе и пројектовања система аутоматског управљања. Овладавање рачунарским програмима који се најчешће користе у општој теорији и пракси при решавању конкретних инжењерских проблема у индустрији.


Исход предмета

Студенти су након одслушаног предмета оспособљени да разумеју понашање и структуру линеарних система аутоматског управљања и да стечена знања користе у решавању конкретних проблема. Поседују основне вештине да изврше одговарајућу анализу континуалних система и изврше његову симулацију. Стечена знања такође представљају и основу за прећење одређених стручних предмета.


Садржај предмета

Теоријска настава

Математички модели физичких система. Функција преноса и структурни блок дијаграми. Карактеристичне функције система управљања. Компоненте и управљачки системи. Концепт стабилности и алгебарски критеријуми. Анализа и синтеза система у временском подручју. Линеарни закони управљања. Геометријско место корена. Фреквентне методе анализе и синтезе система. Никвист-ов критеријум стабилности. Анализа и синтеза система у простору стања.

Практична настава

Аудиторне вежбе прате теоријску наставу. Део наставног садржаја из области: Компоненте и управљачки системи, Концепт стабилности и алгебарски критеријуми и Линеарни закони управљања додатно је објашњен кроз практичне примере у лабораторији.

За студенте​

Обавештења


Лабораторијске вежбе: