Катедра за општу електротехнику и електронику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта SDPKET
Теорија електричних кола - ТЕК
Назив предмета: Теорија електричних кола - ТЕК
Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС РСИ, ОАС МЕХ
Наставник: Ана Плазинић, кабинет : 220 , тел: 032/302-720, консултације понедељак: 12.30-14.30
Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

О предмету​

Циљ предмета 

Обезбедити стицање знања и увид у фундаменталне аспекте теорије елктричних кола. Анализа електричних кола, у временском и комплексном домену, која садрже линеарне, временски непроменљиве RLC елементе. Излагање темељних знања теорије електричних кола са гледишта инжењера и истраживача електротехнике. Стварање основа за анализу модела електротехничких система и направа формулисаних посредством електричних кола. Изградња основних знања аналогне обраде сигнала помоћу електричних кола.


Исход предмета

Студенти који успешно савладају предвиђено градиво моћи ће да изврше анализу једноставнијих електричних кола првог и другог реда у временском домену и комплексном домену, реше једноставнија електрична кола у сложенопериодичном режиму рада, реше одређени број несиметрија у трофазним електричним мрежама, одреде непознате величине у електричним колима са расподељеним параметрима, разумеју основне концепате физичких процеса описаних електричним колима, да решавају линеарна електрична кола у временском и фреквенцијском домену, да препознају, формулишу и моделују проблеме и проналазе инжењерска решења темељена на теoрији електричних кола, у различитим областима електротехнике.


Садржај предмета

Теоријска настава

Елементи са једним приступом. Граф кола. Одзиви и екситације у електричним колима. Елементи са два приступа. Просопериодични режим у електричним колима. Сложенопериодични режим у електричним колима. Интегралне трансформације у анализи електричних кола. Трофазна електрична кола. Електричне мреже са два приступа. Лапласова трансформација.. Електрични водови.

Практична настава

Бежбе на табли са решавањем практичних задатака и проблема које прате теоријску наставу.

За студенте​

Обавештења


Лабораторијске вежбе: