Катедра за општу електротехнику и електронику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта SDPKET
Основе електротехнике 2 - ОЕТ2
Назив предмета: Основе електротехнике 2 - ОЕТ2
Студијски програм: ОАС ЕРИ, ОАС Мех
Наставник: Милан Плазинић, кабинет : 220 , тел: 032/302-720, консултације понедељак: 12.30-14.30
Сарадник: Ана Плазинић, кабинет : 220 , тел: 032/302-720, консултације среда: 12.00-14.00
Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

О предмету​

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенти упознају са основним законима, принципима и терминологијом у електромагнетизму и наизменичним струјама. Такође,

студенти се оспособљавају за прорачун основних величина у електромагнетизму и у колима наизменичне струје као и у трофазним колима.


Исход предмета

Студенти који успешно савладају предвиђено градиво оспособљени су:

- да израчунају основне величине у електромагнетном пољу хомогених симетричних структура и реше једноставнија магнетна кола,

-да реше једноставнија електрична кола наизменичних струја, да одреде активну, реактивну и привидну снагу у колима наизменичне струје, поправе фактор снааге у монофазним и трофазним колима.


Садржај предмета

Теоријска настава

Електромагнетизам:

Временски непроменљиво магнетно поље. Вектор магнетне индукције. Био-Саваров закон. Магнетни флукс. Амперов закон. Феромагнетни материјали. Карактеристике магнетних материјала. Гранични услови. Магнетна кола.Споро променљива магнетна поља. Електромагнетна индукција. Фарадејев закон. Ленцов закон. Површински ефекат и вртложне струје. Сопствена и међусобна индуктивност. Трансформатори. Енергија и силе у магнетном пољу.

Наизменичне струје:

Простопериодични режим. Импеданса. Решавање кола у комплексном домену. Комплексна снага. Услов преноса максималне снаге. Поправка фактора снаге. Фазна резонанција и антирезонанција. Индуктивно спрегнута кола. Симетрични трофазни системи.

Практична настава

Аудиторне вежбе прате теоријску наставу.

За студенте​

Обавештења


Лабораторијске вежбе: