Катедра за општу електротехнику и електронику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта SDPKET
Основе телекомуникација - ОТ
Назив предмета: Основе телекомуникација - ОТ
Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС РСИ
Наставник: Ана Плазинић, кабинет : 220 , тел: 032/302-720, консултације понедељак: 12.30-14.30
Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

О предмету​

Циљ предмета 

Сврха предмета је упознавање студената са основним појмовима из подручја телекомуникација. Циљ је обрађивање тема из области модерних телекомуникационих система. 


Исход предмета

Успешним завршетком курса студенти стичу знања везана за основне појмове и процесе из области телекомуникација као што су: сигнали и спектри, одабирање, аналогне модулације, импулсна кодна модулација, техника временског и фреквенцијског мултиплексирања сигнала, шум и његов утицај на пренос и репродукцију сигнала. Студент стиче знања из области телекомуникација и упознаје се са најновијим

достигнућима у овој научној области, успешно користи специфичне софтвере и биће оспособљен да примени различита техничка постигнућа из ове области. Умеће да препозна истраживачке проблеме и да даље спроводи апликативна истраживања.у области телекомуникација.


Садржај предмета

Теоријска настава

Систематизација знања из следећих тема: модел телекомуникационог система; спектрална анализа сигнала; реални сигнали; амплитудска и фреквенцијска модулација; теорема о одабирању сигнала; импулсне модулације; импулсна кодна модулација (PCM); извори шумова и врсте шумова. A/D конверзија. Место области телекомуникација у систему електротехничког и рачунарског инжењерства. Пренос дигиталних сигнала. Дигиталне модулације. Преглед основних аналогних и модерних дигиталних телекомуникационих система.

Практична настава

Бежбе на табли са решавањем практичних задатака и проблема које прате теоријску наставу.

За студенте​

Обавештења


Лабораторијске вежбе: