Катедра за општу електротехнику и електронику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта SDPKET
Енергетска електроника - ЕНЕЛ
Назив предмета: Енергетска електроника - ЕНЕЛ
Студијски програм: ОАС ЕРИ, ОАС Мех
Наставник: Предраг Б. Петровић, кабинет : 227 , тел: 032/302-748, консултације среда: 10:00 - 12:00
Сарадник: Михајло Татовић, кабинет : 126 , тел: 032/302-736, консултације среда: 10:00 - 13:00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

О предмету​

Циљ предмета 

Предмет је конципиран тако да студената упозна са основним принципима трансформације електричне енергије која се обавља у колима енергетске електронике, типовима кола, колима за њихово управљање и

анализом у устаљеном радном режиму, ограничењима и ризицима који се јављају током њихове примене у пракси, као и начинима да се они превазиђу. Поред теоријског знања из ове области, студент кроз изабране примере треба да овлада основним вештинама потребним за инжењера електроенергетике, посебно у погледу развоја сложених система за процесирање и обраду енергетских (напонских и струјних) сигнала, спрезања таквих кола са дигиталним системима за управљање у постојећем индустријском окружењу.


Исход предмета

- Разумевање принципа рада основних типова кола енергетске електронике.

- Овладавање техникама за анализу и синтезу енергетских кола како у континуалном тако и у дисконтинуалном режиму рада, у устаљеном стању.

- Оспособљавање у пројектовању и симулирању рада претварача за различите типове могућих оптерећења.

- Усвајање и примена принципа који се користе у савременим апликацијама са становишта понуђене снаге на излазу претварача.


Садржај предмета

Теоријска настава

Примена кола енергетске електронике, класификација са становишта типа трансформисаног електричног сигнала, Енергетски прекидачи и њихова примена; DC/DC претварачи у континуалном и дисконтинуалном режиму рада, Магнетне компоненте; Кола са трансформаторима; фазна контрола и њена примена код исправљачких кола; Инверторска кола; Основна кола и принципи управљања енергетским колима, Регулатори.

Практична настава

Вежбе су аудиторне, током којих наставник преко примера из праксе и примера из збирки задатака студенте упознаје са наставним јединицама које су претходно обрађене на теоријској настави.

За студенте​

Обавештења


Лабораторијске вежбе: