Катедра за општу електротехнику и електронику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта SDPKET
ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 1 - ОЕТ1
Назив предмета: ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 1 - ОЕТ1
Студијски програм: ОАС ЕРИ, ОАС Мех
Наставник: Милан Плазинић, кабинет : 220 , тел: 032/302-720, консултације понедељак: 12.30-14.30
Сарадник: Ана Плазинић, кабинет : 220 , тел: 032/302-720, консултације среда: 12.00-14.00
Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

О предмету​

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенти упознају са основним законима, принципима и терминологијом у електростатици и временски константним струјама. Такође, студенти се оспособљавају за прорачун основних величина у електростатици и у колима једносмерне струје.


Исход предмета

Студенти који успешно савладају предвиђено градиво оспособљени су:

- да израчунају основне величине у електростатичком пољу хомогених симетричних структура,

- да реше једноставнија електрична кола временски константних струја,

- да реше једноставнија електрична кола једносмерних струја која садрже кондензаторе.


Садржај предмета

Теоријска настава

Електростатика

Вектор јачине елетростатичког поља. Гаусов закон. Електрични потенцијал и напон. Проводници у електростатичком пољу. Капацитивност и кондензатори. Диелектрици у електростатичком пољу. Гранични услови. Енергија и силе у електростатичком пољу.

Временски константне струје

Вектор густине струје и јачина струје. Омов закон и отпорници. Џулов закон. Кирхофови закони. Генератори. Услов преноса максималне снаге. Теорема одржања снаге. Начини за решавање електричних кола (метод контурних струја, метод потенцијала чворова, теорема суперпозиције, Тевененова теорема, Нортонова теорема, теорема компензације, теорема реципроцитета). Електрична кола која садрже кондензаторе.

Практична настава

Аудиторне вежбе прате теоријску наставу.

За студенте​

Обавештења


Лабораторијске вежбе: