Катедра за општу електротехнику и електронику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта SDPKET
Енергетска ефикасност- ЕЕФ
Назив предмета: Енергетска ефикасност- ЕЕФ
Студијски програм: ИС_ТИ, МАС ИМ
Наставник: Милан Плазинић, кабинет : 220 , тел: 032/302-720, консултације понедељак: 12.30-14.30
Сарадник: Снежана М. Драгићевић, кабинет : 235 , тел: 032/302-710, консултације понедељак: 12.30-14.30
Статус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

О предмету​

Циљ предмета 

Усвајање фундаменталних знања из области енергетске ефикасности у процесима трансформације, дистрибуције и коришћење енергената и финалних видова енергије у енергетским секторима, а нарочито у индустрији. Оспособљавање студената да разумеју међусобне утицаје корисника енергије, система за енергетске трансформације и задовољење финалних енергетских потреба.


Исход предмета

Овладавање знањима и методама за разумевање: релација енергетских токова и функционалних дешавања у индустријским процесима и зградама, утицаја енергетике на трошкове производње и коришћења зграда, њихову контролу и могућност уштеде енергије. Припрема за овладавање основама енергетског менаџмента, лакше савладавање других, сродних дисциплина и каснија примена у пракси.


Садржај предмета

Теоријска настава

Основе и принципи енергетске ефикасности у енергетским системима, постројењима и уређајима. Енергетска ефикасност корисничких енергетских система у индустрији и зградатрсву: електроенергетски систем, осветлење, систем водене паре, систем вреле, топле, хладне, ледене и санитарне потрошне воде, систем компримованог ваздуха, расхладни системи, системе за вентилацију, кондиционирање и другу припрему ваздуха, системи отпадне енергије.

Практична настава

У оквиру практичне наставе студенти оспособљаваjу да стечена теориjска знања примене у решавању конкретних проблема у области примене мера енергетске ефикасности и процене добијених ефеката. Практичне вежбе прате наставу и подразумеваjу висок степен самосталности студената у решавању задатака.


За студенте​

Обавештења


Лабораторијске вежбе: