Катедра за општу електротехнику и електронику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта SDPKET
Електромагнетика - ЕЛМАГ
Назив предмета: Електромагнетика - ЕЛМАГ
Студијски програм: ОАС ЕРИ
Наставник: Аленка М. Миловановић, кабинет : 120 , тел: 032/302-739, консултације понедељак: 12.30-14.30
Сарадник: Бранко Копривица, кабинет : 120 , тел: 032/302-739, консултације среда: 12.00 - 12.00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

О предмету​

Циљ предмета 

Упознавање студената са темељним принципима и законима електромагнетике, особинама електромагнетских поља као и начинима за њихово одређивање.


Исход предмета

Студент је стекао основна теоријска знања из области електромагнетике на основу којих: разуме основне процесе значајне у електротехници; зна да изврши анализу електромагнетских поља и зна да решава конкретне, једноставније проблеме везане за статичка, стационарна и временски променљива електромагнетска поља. Стечена знања представљају основу за прaћење одређених стручних предмета на вишим годинама студија.


Садржај предмета

Теоријска настава

Максвелове једначине: интегрални и локални облик. Подела проблема у погледу временске зависности. Комплексни вектори. Обртно поље. Електромагнетске особине средина. Једначина континуитета. Гранични услови. Закони преламања линија поља. Теорема ликова. Уземљивачи. Потенцијали електромагнетског поља. Закаснели потенцијали. Таласна, Пуасонова и Лапласова једначина. Закони одржања. Поинтингова теорема. Енергија електростатичког поља. Електродни системи, потенцијални и коефицијенти електростатичке индукције, делимичне капацитивности. Кондензатор. Енергија стационарног магнентског поља. Сопствене и међусобне индуктивности. Униформни равни електромагнетски таласи.

Практична настава

Аудиторне вежбе прате теоријску наставу.


За студенте​

Обавештења


Лабораторијске вежбе: