Катедра за општу електротехнику и електронику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта SDPKET
Електрична мерења неелектричних величина - ЕМНВ
Назив предмета: Електрична мерења неелектричних величина - ЕМНВ
Студијски програм: МАС ЕЛ
Наставник: Аленка М. Миловановић, кабинет : 120 , тел: 032/302-739, консултације понедељак: 12.30-14.30
Сарадник: Бранко Копривица, кабинет : 120 , тел: 032/302-739, консултације среда: 10:00 - 12:00
Статус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

О предмету​

Циљ предмета 

Упознавање са основама електричних мерења неелектричних величина, мерним средствима и мерним методама; Примена стечених теоријских знања на решавање практичних проблема у оквиру лабораторијских вежби;


Исход предмета

Студент је стекао основна теоријскa и практичнa знања о мерним средствима и мерним методама, неопходнa за успешно решавање инжењерских проблема из области електричних мерења неелектричних величина.


Садржај предмета

Теоријска настава

Мерни претварачи - механичкоеластични, тензоотпорни, пиезоелектрични, електростатички, електретски, магнетноеластични, индуктивни, индукциони, галваномагнетски, термоелектрични, електрохемијски, оптички, јонизациони. Електрична кола са мерним претварачима – потенциометарска веза, веза у неуравнотежени мост. Мерни инструменти неелектричних величина. Инверзни претварачи и инструменти са уравнотежавањем. Методе мерења неелектричних величина. Динамичке карактеристике мерних средстава. Шумови и техничка осетљивост мерних средстава.

Практична настава

Упознавање са проблемима из праксе кроз семинарске и/или практичне радове.

За студенте​

Обавештења


Лабораторијске вежбе: