Катедра за општу електротехнику и електронику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта SDPKET
Управљање енергетским претварачима - УЕП
Назив предмета: Управљање енергетским претварачима - УЕП
Студијски програм: ОАС ЕРИ
Наставник: Предраг Б. Петровић, кабинет : 227 , тел: 032/302-748, консултације среда: 10:00 - 12:00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 5
Услов: Положен испит из предмета енергетска електроника

О предмету​

Циљ предмета 

Предмет је конципиран тако да студената упозна са принципима анализе рада конвертора у stady state (устаљеном) стању рада, начинима за моделовање кола, губитака и процену ефикасности у раду. Посебна пажња ће се посветити испитивању динамике рада конвертора и начинима за контролу: моделовање прекидача, технике за усредњавање (state-space), одређивању трансфер функције самог конвертора (Бодеови дијаграми, анализа трансфер функције, графичка конструкција импендансе и трансфер функције). Студент ће се упознати са дизајнирањем контролера, ефектима негативне реакције на мрежну трансфер функцију, одређивањем стабилности реализованох контролера, мерењем појачања у петљи. Биће обрађени принципи за дизајнирање улазних филтара са одговарајућим примерима. Техника струјног програмирања, ИШМ, као и друге

технике за управљање радом конвертора. Основна теорија магнетних компонената, губици, вртложне струје, дизајнирање магнетних уређаја и трансформатора су посебан предмет пажње. Технике меког прекидања:

топологија резонантних прекидача, меко прекидање код ИШМ конвертора, прекидање са нултом струјом код квази резонантних прекидачких ћелија.


Исход предмета

- Овладавањем техникама за анализу и синтезу енергетских кола како у континуалном тако и у дисконтинуалном режиму рада, за устаљено стањетипове могућих оптерећења

- Оспособљавање за пројектовање и симулирање рада претварача за различите типове могућих оптерећења

- Усвајање и примена принципа који се користе у савременим апликацијама са становишта понуђене снаге на излазу претварача и запремине тако реализованог кола које се може реализовати и у техници интегрисаних кола

- Дизајнирање регулатора и контролних кола према датим пројектним задацима.


Садржај предмета

Теоријска настава

Конвертори у еквилибријуму. Принципи анализе у устаљеном стању. Еквивалентни модел, губици, ефикасност. Реализација прекидача. Дисконтинуални мод рада. Конверторска кола. Динамика конвертора и контрола. Трансфер функција конвертора. Дизајнирање контролера. Дизајнирање улазних филтара. Техника струјног програмирања. Магнетне компоненте. Дизајнирање индуктивности. Дизајн трансформатора. Модерни исправљачи и хармоници у систему. Резонантни конвертори. Меко прекидање.

Практична настава

Вежбе су аудиторне, током којих наставник преко примера из праксе и примера из збирки задатака студенте упознаје са наставним јединицама које су претходно обрађене на теоријској настави. Део наставе на предмету се одвија кроз самостални рад у области енергетске електронике. Рад обухвара активно праћење примарних научних извора, организацију и извођење експеримената и статистичку обраду података, нумеричке симулације.

За студенте​

Обавештења


Лабораторијске вежбе: