Катедра за општу електротехнику и електронику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта SDPKET
Електрична мерења 1 - ЕЛМЕР1
Назив предмета: Електрична мерења 1 - ЕЛМЕР1
Студијски програм: ОАС ЕРИ, ОАС Мех
Наставник: Аленка М. Миловановић, кабинет : 120 , тел: 032/302-739, консултације среда: 10:00 - 12:00
Сарадник: Бранко Копривица, кабинет : 120 , тел: 032/302-739, консултације среда: 10:00 - 12:00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

О предмету​

Циљ предмета 

Упознавање студената са основима метрологије, мерним средствима и мерним методама. Примена стечених теоријских знања на решавање практичних проблема у оквиру лабораторијских вежби.


Исход предмета

Стицање основних теоријских и практичних знања о мерним средствима, мерним методама и обради резултата мерења неопходних за успешно решавање инжењерских проблема из области електричних мерења. Стицање искуства у лабораторијском раду.


Садржај предмета

Теоријска настава

Метрологија. Међународни систем мерних јединица. Грешке при мерењу. Мерни прибор. Мерни инструменти: аналогни и дигитални мерни инструменти. Осцилоскоп. Мерни мостови. Мерни компензатори. Методе мерења параметара електричних кола: отпорности, индуктивности, узајамне индуктивности и капацитивности. Мерење фреквенције и временских интервала. Мерење снаге у колима једносмерне и наизменичне струје.

Практична настава

Лабораторијске вежбе:

Мерење параметара електричних кола: отпорности, индуктивности и капацитивности; Овера инструмената; Мерење снаге; Мерења на катодном осцилоскопу; Мерење максималне, средње и ефективне вредности сигнала; Примена виртуелних инструмената.

За студенте​

Обавештења


Лабораторијске вежбе: