Катедра за општу електротехнику и електронику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта SDPKET
Дигитални системи управљања -ДСУ
Назив предмета: Дигитални системи управљања -ДСУ
Студијски програм: ОАС ЕРИ, ОАС Мех
Наставник: Сања Антић, кабинет : 220 , тел: 032/302-720, консултације понедељак: 12.30-14.30
Статус предмета: Изборни, Обавезни Број ЕСПБ: 5
Услов: Сигнали и системи, Аутоматско управљање

О предмету​

Циљ предмета 

Студенти треба да стекну потребна знања из теорије дигиталних система аутоматског управљања ради решавања конкретних примера дигиталног управљања из праксе, дијагностике стања и одржавања конкретних

управљачких механизама.


Исход предмета

Студенти ће након положеног предмета стећи основне вештине да изврше одговарајућу анализу и синтезу дигиталних система и њихову симулацију као и анализу стабилности. Овладаће теоријским знањима о процесима одмеравања, алгебри функција преноса дигиталних система, моделовању дигиталних система помоћу диференцних једначина и у простору стања, о поступцима синтезе конвенционалних дигиталних регулатора и компензатора. Moћи ће да пројектују и подесе параметре конкретних дигиталних система управљања.


Садржај предмета

Теоријска настава

Основна структура дигиталног система управљања. Компоненте система. Процеси одмеравања и задршке. Особине комплексног лика и фреквенцијског спектра дигиталног сигнала. Кола задршке. Z -трансформација и модификована зтрансформација. Функција дискретног преноса. Дигитални системи управљања сложенијих структура: са више кола повратне спреге, са транспортним кашњењима и процесима одмеравања различитих брзина. Диференцна једначина система. Кретање система у дискретном простору стања. Решење диференцне једначине. Нумеричке методе интеграције. Особине контролабилности и опсервабилности. Технике анализе стабилности: алгебарски и графо-аналитички критеријуми. Пројектовање дигиталних регулатора. Спецификација квалитета понашања система: астатизми, тачност рада у стационарном стању и квалитет прелазног процеса. Избор периоде одмеравања. Компензација система: каскадна, паралелна, преносна и компензација у односу на мерљиви спољни поремећај. Пројектовање диференцијалног и интегралног компензатора методом геометријског места корена. Пројектовање конвенционалних позиционих и инкременталних P, PI и PID дигиталних регулатора. Подешавање параметара регулатора.

Практична настава

Аудиторне вежбе прате теоријску наставу уз реализацију примера применом програмског пакета Matlab. Израда домаћих задатака и пројекта у Matlab-у. Део наставног садржаја из области Пројектовања конвенционалних позиционих и инкременталних P, PI и PID дигиталних регулатора и Подешавања параметара регулатора, комплетиран је кроз осмишљене лабораторијске вежбе.

За студенте​

Обавештења


Лабораторијске вежбе: