Катедра за општу електротехнику и електронику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта SDPKET
Електротермија - ЕТ
Назив предмета: Електротермија - ЕТ
Студијски програм: ОАС ЕРИ
Наставник: Милан Плазинић, кабинет : 220 , тел: 032/302-720, консултације пон: 12:30-14:30
Сарадник: Марко Шућуровић, кабинет : 226 , тел: 032/302-753, консултације среда: 10:00 - 12:00
Статус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

О предмету​

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенти упознају са основним законима, принципима и терминологијом у електромагнетизму и наизменичним струјама. Такође,

студенти се оспособљавају за прорачун основних величина у електромагнетизму и у колима наизменичне струје као и у трофазним колима.


Исход предмета

Студенти који успешно савладају предвиђено градиво знаће:

да израчунају основне величине у електротермији,

да реализују топлотне и електричне прорачуне и

- да изврше пројектовање једноставнијих електротермичких уређаја.


Садржај предмета

Теоријска настава

Основе преноса топлоте. Аналогија величина температурних и електричних поља. Моделовања у електротермији. Термометрија. Електротермички уређаји. Електрични грејачи. Електроотпорно загревање. Индукционо загревање. Инфрацрвено загревање. Диелектрично загревање. Електротермичка постројења. Регулација температуре код електротермичких уређаја.

Практична настава

Реализација рачунских вежби које прате предавања. Извођење лабораторијских вежби уз уводне теоријске основе и прорачуне.

За студенте​

Обавештења


Лабораторијске вежбе: