Катедра за општу електротехнику и електронику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта SDPKET
Електрична мерења 2 -ЕЛМЕР2
Назив предмета: Електрична мерења 2 -ЕЛМЕР2
Студијски програм: ОАС ЕРИ
Наставник: Бранко Копривица, кабинет : 120 , тел: 032/302-739, консултације среда: 10:00 - 12:00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 4
Услов: Положен испит из Електричних мерења 1

О предмету​

Циљ предмета 

Упознавање студената са мерењима у области електроенергетике. Примена стечених теоријских знања на решавање практичних проблема у оквиру лабораторијских вежби.


Исход предмета

Стицање основних теоријских и практичних знања о мерењима у области електроенергетике. Оспособљеност студената за самостално мерење: снаге и енергије у трофазним системима наизменичне струје, мерење магнетских величина и карактеристика магнетских материјала.


Садржај предмета

Теоријска настава

Електрична бројила и мерне групе (индукциона и дигитална). Мерни трансформатори. Мерење снаге и енергије у трофазним системима наизменичне струје ниског и високог напона. Мерења на системима уземљења. Одређивање врсте и места квара на електричним водовима. Мерење магнетских величина: магнетске индукције и флукса. Мерење карактеристика магнетских материјала.

Практична настава

Лабораторијске вежбе:

Мерење отпорности уземљења. Мерење губитака угвожђу. Овера електричних бројила. Одређивање врсте и места квара на електричним водовима. Мерења снаге и енергије у трофазним системима.


За студенте​

Обавештења


Лабораторијске вежбе: