Катедра за општу електротехнику и електронику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта SDPKET
Дигитална електроника -ДИГЕЛ
Назив предмета: Дигитална електроника -ДИГЕЛ
Студијски програм: ОАС ЕРИ
Наставник: Предраг Б. Петровић, кабинет : 227 , тел: 032/302-748, консултације среда: 10:00 - 12:00
Сарадник: Михајло Татовић, кабинет : 126 , тел: 032/302-736, консултације среда: 10:00 - 13:00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 5
Услов: Положен предмет Линеарна електроника

О предмету​

Циљ предмета 

Предмет је конципиран тако да студената упозна са основама технологије интегрисаних кола на којој је базиран развој савремених дигиталних кола, основним принципима обраде у таквим колима, ограничењима и ризицима који се јављају током њихове примене у пракси. Поред теоријског знања из ове области, студент кроз изабране пројектне задатке треба да овлада основним вештинама потребним за инжењера електротехнике, посебно у погледу развоја сложених система за процесирање и обраду како дигиталних, тако и аналогних сигнала, спрезања таквих дигиталних система управљања са постојећим индустријским окружењем.


Исход предмета

- Разумевање принципа рада основних структура комбинационих и секвенцијалних дигиталних кола.

- Овладавањем техникама за анализу и синтезу кола дигиталне електронике.

- Оспособљавање за пројектовање нових и експлоатацију постојећих система.

- Усвајање и примена принципа за аналогно/дигиталну и дигитално/аналогну конверзију сигнала.


Садржај предмета

Теоријска настава

Бројни системи, типови сигнала, основна кола за уобличавање сигнала; Компараторска кола; Бистабилна кола; Комбинациона кола; Секвенцијалне мреже; Програмабилна логичка кола; Меморијска кола; Аритметичка кола; Д/А конвертори; А/Д конвертори; Савремена дигитална кола.

Практична настава

Вежбе су аудиторне, током којих наставник преко примера из праксе и примера из збирки задатака студенте упознаје са наставним јединицама које су претходно обрађене на теоријској настави.За студенте​

Обавештења


Лабораторијске вежбе: